تولید کننده هواکش صنعتی

هواکش های ۱۴۰ مونترز ایتالیا نصب و راه اندازی توسط شرکت فن آور تهویه آراد در مرغداری سپیدپر

هواکش های ۱۴۰ مونترز ایتالیا نصب و راه اندازی توسط شرکت فن آور تهویه آراد در مرغداری سپیدپر

تولید کننده هواکش صنعتی

نمونه کار شرکت فن آور تهویه آراد : هواکش های ۱۴۰ مونترز ایتالیا نصب و راه اندازی توسط شرکت فن آور تهویه آراد در مرغداری سپیدپر

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.